info@pezhvaktarh.ir

00983133932330

برگزاری دوره آموزشی قیر و آسفالت در اداره راه و شهرسازی استان اصفهان – 15 و 16 مهر ماه 1394

اولین دوره آموزشی سیستم های حمل و نقل هوشمند – 27 و 28 آبان ماه 1394

پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری – کارگاه مصالح پایدار و روسازی راه – 26 تا 28 آذر 1394

اولین نشست تخصصی مصالح سرباره ای در صنعت روسازی (سلسله نشست های تخصصی فناوریهای نوین در زیرساخت های عمرانی) – 14 مرداد 1395

برگزاری نشست تخصصی معماری پایدار – 21 مرداد 1395

 

Comments are closed.