info@pezhvaktarh.ir

00983133932330

اخبار شرکت تازه ها

پژواک طرح ایرانیان بومی سازی،تحقیق،توسعه و ترویج فناوریهای نوین با هدف افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده به بخشهای صنعتی و عمرانی در رئوس برنامه های این شرکت قرار دارد.

اعضای اصلی