info@pezhvaktarh.ir

00983133932330

کسب رتبه سوم در ارزیابی واحدهای فناوری مستقر در پارک علم و فناوری در مراکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

کسب رتبه دوم در ارزیابی واحدهای فناوری با بیش از دو سال استقرار در مراکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

95.01.25

Comments are closed.